لیست کتابها
ردیف عنوان کتاب شماره چاپ تاریخ آخرین انتشار انتشارات نویسندگان
1    مقدمات و مبانی برنامه ریزی آموزشی و درسی    اول    2003-10-25    نیکو نشر - مشهد    حسین جعفری ثانی
2    آشنایی با تولید و کاربرد رسانه های آموزشی    اول    2000-06-09    ثارالله    حسین جعفری ثانی
3    راهنمای جامع آموزش مهارتهای تفکر و حل مسأله به دانش آموزان مدارس ابتدایی    اول    2014-08-28    به نشر    حسین جعفری ثانی