‌‌Books List
No. ‌Book Title Propagate No. Last Propagate Date Faculty Book Type Authors
1    مقدمات و مبانی برنامه ریزی آموزشی و درسی    first    2003-10-25    نیکو نشر - مشهد    تالیف   
2    آشنایی با تولید و کاربرد رسانه های آموزشی    first    2000-06-09    ثارالله    تالیف   
3    راهنمای جامع آموزش مهارتهای تفکر و حل مسأله به دانش آموزان مدارس ابتدایی    first    2014-08-28    به نشر    ترجمه   MainAuthor:بله والاس، جون میکر، دایانا کیو، سیمون چاندلر,Authors: