ﻝیﺲﺗ ﺩﺭﻮﺳ
ﺶﻣﺍﺮﻫ ﻊﻧﻭﺎﻧ ﺩﺮﺳ ﻢﻘﻄﻋ
1    مبانی برنامه ریزی درسی    کارشناسی ناپیوسته
2    آموزش و پرورش تطبیقی    کارشناسی
3    آموزش و پرورش تطبیقی    کارشناسی
4    سنجش و اندازه گیری درعلوم تربیتی    کارشناسی
5    آموزش بزرگسالان    کارشناسی
6    مبانی امورمالی و تنظیم بودجه درآموزش و پرورش    کارشناسی
7    اصول برنامه ریزی درسی    کارشناسی
8    متون به زبان خارجه - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی    کارشناسی
9    راهنمائی شغلی و تحصیلی    کارشناسی
10    مبانی برنامه ریزی آموزشی متوسطه    کارشناسی
11    اقتصاد آموزش و پرورش    کارشناسی
12    مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی    کارشناسی
13    مبانی برنامه ریزی درسی    کارشناسی
14    مبانی برنامه ریزی درسی    کارشناسی
15    روشها و فنون تدریس - کلیات    کارشناسی
16    پروژه تحقیقاتی - سمینار    کارشناسی
17    آموزش و پرورش تطبیقی    کارشناسی
18    آموزش و پرورش تطبیقی    کارشناسی
19    روشها و فنون تدریس    کارشناسی
20    سنجش و اندازه گیری درعلوم تربیتی    کارشناسی
21    آموزش بزرگسالان    کارشناسی
22    مقدمات برنامه ریزی آموزشی-درسی    کارشناسی
23    اقتصاد آموزش و پرورش    کارشناسی
24    مبانی امورمالی و تنظیم بودجه درآموزش و پرورش    کارشناسی
25    اصول برنامه ریزی درسی    کارشناسی
26    کارعملی مدیریت درآموزشگاه    کارشناسی
27    کارعملی مدیریت درسازمانها    کارشناسی
28    متون زبان خارجه - دربرنامه ریزی ‌آموزشی و درسی    کارشناسی
29    متون تخصصی پیش دبستانی و دبستانی    کارشناسی
30    آشنایی با فعالیتهای تربیتی- اجتماعی    کارشناسی
31    روش تدریس وتحقیق    کارشناسی ارشد
32    تکنولوژی آموزشی پیشرفته    کارشناسی ارشد
33    اصول وروشهای برنامه ریزی درسی    کارشناسی ارشد
34    روشهای پیشرفته تدریس    کارشناسی
35    برنامه ریزی درسی در آموزش وپرورش پیش دبستانی    کارشناسی ارشد
36    پایان نامه    کارشناسی
37    روشهای تدریس پیشرفته    کارشناسی ارشد
38    َپایان نامه    کارشناسی ارشد
39    متون زبان تخصصی - 1    کارشناسی ارشد
40    نظریه هاوروش های آموزش    کارشناسی ارشد
41    طراحی واجرای برنامه درسی    دکتری (Ph.D)
42    طراحی واجرای برنامه درسی    دکتری (Ph.D)
43    مبانی برنامه ریزی درسی    کارشناسی ناپیوسته
44    مبانی برنامه ریزی درسی    کارشناسی
45    تحلیل محتوای کتابهای درسی حرفه و فن دوره راهنمایی و روش تدریس آنها 2    کارشناسی ناپیوسته