numConference TitleDateCity
1همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش2014-03-05بیرجند